When was the Model T Introduced? | làm bằng trung học phổ thông